Gegevensbescherming

Privacybeleid

 

1. gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.
gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u
persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming
Zie ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.
Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens
kunt u het onderdeel "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen.
neem uit.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn
gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-.
systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip).

van de bekeken pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

3 / 10

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere
De gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw
opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken om rectificatie of
verzoeken om verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking,
kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken op
om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.
Analyse-instrumenten van derden
Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voordat
vooral met zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende documenten
Privacybeleid.
2. hosting en content delivery networks (CDN)
Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die
verzameld op deze website worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan v.
a. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens,
namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten.
bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilig, snel en efficiënt
Aanbieden van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).
Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn dienstverplichtingen.
is vereist en onze instructies met betrekking tot die gegevens opvolgt.
We gebruiken de volgende hoster:
webgo GmbH
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Sluiting van een overeenkomst inzake opdracht tot verwerking
Om een verwerking in overeenstemming met de gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij een overeenkomst gesloten over
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met onze hoster.
3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

4 / 10

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw
persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsmede
van dit privacybeleid.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De huidige
Privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe
en met welk doel dit wordt gedaan.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) niet
kunnen leemten in de beveiliging vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
mogelijk.
Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De gegevensbeheerder voor deze website is:
Christelijk voorplein
Jessnerstr. 51
10247 Berlijn
Telefoon: 015736731182
E-mail: christian.vorhof@googlemail.com
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, zeggenschap heeft over
de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.)
beslist.
Opslagperiode
Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, worden de volgende gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een
een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indienen of de toestemming voor gegevensverwerking intrekken,
worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw gegevens te bewaren.
persoonsgegevens (bv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in de
in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen ophouden te bestaan.
Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS
Op onze website zijn onder andere hulpmiddelen van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Als
deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven.

worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving.
gegevensbeschermingswet zijn. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken aan

veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene daartegen in rechte kunt optreden.
Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld inlichtingendiensten) gebruik maken van uw gegevens die op Amerikaanse servers zijn opgeslagen.
de gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben
hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.
Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een
reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping verzamelde gegevens

5 / 10

De gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.
Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen
Direct marketing (art. 21 GDPR)
INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR
ZIJ HEBBEN HET RECHT ZICH TE ALLEN TIJDE TERUG TE TREKKEN OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET HUN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.
SITUATIE, BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS.
DIT GELDT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN GEBASEERD BEZWAAR.
PROFIELEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD,
RAADPLEEG DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT,
ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, IS HET
TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN.
BEWIJZEN DAT HUN BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN ZWAARDER WEGEN OF DAT DE
DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN
RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO).
UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING,
U HEEFT HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS.
DE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME
DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIE MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME GEPAARD GAAT.
VERBINDING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS
VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (CONTRADICTIO
VOLGENS ART. 21 ABS. 2 GDPR).
Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun plaats van tewerkstelling
of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd enig ander
administratieve of gerechtelijke middelen.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst hebben verzameld, in te trekken.
geautomatiseerde verwerking, aan zichzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat.
om de gegevens te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zullen wij
dit zal alleen gebeuren voor zover het technisch haalbaar is.
SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals

Voor bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, is bijvoorbeeld een SSL- of TLS-verbinding nodig.
Encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser wordt voorafgegaan door

"http://" verandert in "https://" en door het slotsymbool in uw browserbalk.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet
door derden kunnen worden gelezen.
Informatie, schrapping en correctie
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos
Informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers en de
Doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en

6 / 10

voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in
de volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, vereisen wij
meestal tijd om dit te controleren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht om
Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u
verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wilt gebruiken om uit te oefenen,
verdediging of het doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht, in plaats van de
verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen
uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen
heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
om te eisen.
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens - van
opslag - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of
verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.
rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie, of
van een lidstaat worden verwerkt.
4. gegevensverzameling op deze website
Cookies
Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en worden geplaatst op
geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie
(sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies
worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat
opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw eindapparaat worden opgeslagen als u
onze site betreden (third-party cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde
Diensten van de derde partij (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde
Website functies zouden niet werken zonder hen (bijvoorbeeld de winkelwagen functie of de weergave
van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.
Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of voor de
Levering van bepaalde door u gevraagde functies (functionele cookies, bijv. voor de
winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bv. cookies om het webpubliek te meten).
worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij anders overeengekomen.
rechtsgrondslag is vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van
van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Voor zover een
Als de gebruiker om toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies opgeslagen.
Cookies uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming is
te allen tijde herroepbaar.

7 / 10

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en
Cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.
en activeer de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser. Met de
Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Voor zover cookies worden gebruikt door derden of voor analysedoeleinden, zullen wij u daarover informeren.
afzonderlijk in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en vragen zo nodig om toestemming.
5. plugins en tools
YouTube met verbeterde gegevensbescherming
Deze website bevat video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube veroorzaakt deze modus
YouTube slaat geen informatie op over bezoekers van deze website voordat zij de video bekijken.
Bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt mogelijk gemaakt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus.
is daarentegen niet per definitie uitgesloten. Dus, YouTube - ongeacht of je een video bekijkt
weergave - maakt een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van
YouTube is vastgesteld. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks te volgen.

naar je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.
Log uit van uw account.

Verder kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat na het starten van een video
of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier
YouTube kan informatie ontvangen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt
gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en
Pogingen tot fraude voorkomen.
In voorkomend geval kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd.
waar we geen invloed op hebben.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.
Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstig
Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a).
DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube hun privacybeleid op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Vimeo
Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York.
York, New York 10011, USA.
Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo-video bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met
naar de servers van Vimeo. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.
hebben bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent geregistreerd.
ingelogd zijn of geen account hebben bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt gedeeld met
verzonden naar de Vimeo server in de VS.

8 / 10

Wanneer u op uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw
persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.
uitloggen.
Om websitebezoekers te herkennen, gebruikt Vimeo cookies of vergelijkbare
Herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld vingerafdrukken van apparaten).
Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.
Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstig
Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a).
DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie en volgens
Verklaring van Vimeo op basis van "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden:
https://vimeo.com/privacy.
Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van Vimeo.
onder:
https://vimeo.com/privacy.
Wordfence
We hebben Wordfence geïntegreerd op deze website. De provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave.
Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna Wordfence).
Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige
cyberaanvallen. Daartoe maakt onze website een permanente verbinding met de servers van
Wordfence zodat Wordfence zijn databases kan updaten met de toegangen tot onze website.
en blokkeer ze indien nodig.
Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website
heeft er een legitiem belang bij haar website zo doeltreffend mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen.
Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van
Basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier:
https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.
Bron:
e-recht24.de

nl_NLNL